VALIKKO

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja Työttömyyskassa Statia sulautuvat JATTK-työttömyyskassaan 1.1.2021

Työttömyyskassojen ylimmät päättävät elimet ovat kokouksissaan 18.5.2020 ja 19.5.2020 hyväksyneet työttömyyskassojen sulautumisen, sääntömuutosesityksen ja kassan uuden nimen. Sulautuminen edellyttää vielä Finanssivalvonnan hyväksymistä eli sulautumislupaa ja työttömyyskassan rekisteröintiä.

Sulautumisluvan myötä Työttömyyskassa Aaria aloittaa toimintansa 1.1.2021. Kassan tavoitteena on vastata 2020-luvun haasteisiin palveluita ja toimintaa kehittämällä. Samalla myös vahvistetaan kustannustehokkuutta ja vakavaraisuutta. Työttömyyskassa Aariassa on sulautumisen jälkeen noin 110 000 jäsentä.

Sulautuminen ei edellytä kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä. Jäsenten kerryttämään työttömyysturvaan tai ansiopäivärahan maksatukseen ei sulautumisen vuoksi tule muutoksia.

Ylimenokaudelle 1.1.2021 – 31.5.2021 on valittu uudelle kassalle hallitus. Meton puheenjohtaja Stefan Borgman valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Konepäällystöliiton toiminnanjohtaja Robert Nyman.

Lisätietoja: Anja Tikka puh. 020 789 3875

 

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa JYTK och Arbetslöshetskassan Statia fusioneras med JATTK-arbetslöshetskassan 1.1.2021

 

Arbetslöshetskassornas högsta bestämmande organ har vid sitt möte 18.5.2020 och 19.5.2020 godkänt arbetslöshetskassornas fusion, stadgeändringsförslagen och kassans nya namn. Fusionen förutsätter ännu Finansinspektionens godkännande, dvs ett fusionstillstånd och registrering av arbetslöshetskassan.

I och med fusionstillståndet inleder Arbetslöshetskassan Aaria sin verksamhet 1.1.2021. Kassans mål är att svara mot 2020-talets utmaningar genom att utveckla tjänster och verksamhet. Samtidigt förstärks också kostnadseffektiviteten och solvensen. Arbetslöshetskassan Aaria har efter fusionen ungefär 110 000 medlemmar.

Fusionen förutsätter inga åtgärder från kassornas medlemmar. Det sker inga förändringar i medlemmarnas ackumulerade arbetslöshetsskydd eller utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning på grund av fusionen.

För övergångsperioden 1.1.2021-31.5.2021 har det för den nya kassan valts styrelse. Metos ordförande Stefan Borgman valdes till styrelsens ordinarie medlem och till hans personliga suppleant valdes Maskinbefälsförbundets verksamhetsledare Robert Nyman.

 

 

Takaisin