VALIKKO

Lehdistötiedote: Meton puheenjohtaja vaihtuu ensi syksynä

LEHDISTÖTIEDOTE 25.4.2018 klo. 13.39

 

Puheenjohtaja Håkan Nystrand ilmoitti eläköitymisaikeistaan

METSÄASIANTUNTIJOIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ METO
SAA UUDEN PUHEENJOHTAJAN ENSI SYKSYNÄ

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Håkan Nystrand ilmoitti tänään järjestön edustajiston kokouksessa Jyväskylässä, ettei ole käytettävissä Meton puheenjohtajaksi ensi syksyn edustajiston kokouksen jälkeen. Uusi puheenjohtaja tullaan valitsemaan lokakuun lopussa metsäasiantuntijoiden edustajiston kokouksessa, joka on järjestön ylin päättävä elin.

 

– Meton puheenjohtajuus on tärkeä ja keskeinen näköalapaikka metsäasiantuntijoiden edunvalvojana. Tämä on ollut minulle unelmatehtävä jo yli 18 vuoden ajan! Nyt on kuitenkin oikea aika siirtyä seuraavaan elämänvaiheeseen uusine haasteineen, toteaa Håkan Nystrand.

 

Metsätalousinsinööri, metsäneuvos Håkan Nystrand valittiin METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtajaksi toukokuussa 1999.

 

Uusi puheenjohtaja saa johdettavakseen tehokkaan metsäasiantuntijoiden edunvalvontaorganisaation, joka on myös Suomen vanhimpien järjestöjen joukossa perustamisvuodellaan 1895. Meton puheenjohtajan tehtävä on kokopäivätoiminen.

 

Lisätietoja:

 

puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh 040 7615176

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös moni metsäalan opiskelija on Meton jäsen.

 

 

PRESSMEDDELANDE 25.4.2018
Ordförande Håkan Nystrand meddelade om sina pensioneringsplaner:

SKOGSEXPERTERNAS INTRESSEBEVAKARE METO
FÅR NY ORDFÖRANDE NÄSTA HÖST

 

METO – Skogsbranschens Experter rf:s ordförande Håkan Nystrand meddelade idag på förbundets strategidagar i Jyväskylä, att han inte står till förfogande som Metos ordförande efter representantskapsmötet nästa höst i slutet på oktober. Den nya ordföranden kommer att väljas på höstens representantskapsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ.

 

– Ordförandeskapet i Meto är en viktig och central utsiktspost som skogsexperterans intressebevakare. Det här har för mej varit ett drömuppdrag redan över 18 år! Nu är det rätt tid att gå vidare till nästa skede i livet med nya utmaningar, konstaterar Håkan Nystrand.

 

Skogsbruksingenjör, forstråd Håkan Nystrand valdes till METO – Skogsbranschens Experter rf:s ordförande i maj 1999.

 

Den nya ordföranden, som skall väljas i höst, får en effektiv intressebevakningsorganisation för skogsexperterna att leda. Meto hör till de äldsta förbunden i Finland och grundades 1895. Uppdraget som skogsexperternas ordförande är ett heltidsjobb.

 

Tilläggsuppgifter:

 

ordförande Håkan Nystrand, tfn 040 7615176

 

METO – Skogsbranschens Experter rf är intressebevakare för experter inom skogs- och naturresurserna. De ca 7 000 medlemmarna arbetar inom naturresurserna som planerare, förmän, operativa ledare, i uppgifter inom virkesköp och -drivning, skogsvård, verksamhetsledare, kanslipersonal, rådgivare, naturvård, som lärare och experter samt i andra ledaruppgifter och som självständiga företagare. Många skogsbranschens studerande är medlemmar i Meto.

Takaisin