VALIKKO

LUVA – Luonnonvarat ry:n kuntavaaliteemat

Kuntavaalit ovat tärkeä vaikuttamisen paikka, sillä kunnat päättävät paikallisesti ja alueellisesti merkittävistä asioista. LUVA – Luonnonvarat ry on valmistellut muutamia näkökulmia maa- ja metsätalouden asioista, joita toivomme nostettavan esille kuntavaalien ja tulevan vaalikauden aikana päätöksenteossa.

Kaavoitus
Kunnan kaavoituksen tulee edistää järkevää maan käyttöä. Kaavoja laadittaessa on selvitettävä tarkkaan kaavoituksen tavoitteet, sillä onnistuessaan alueiden käyttö tukee koko kunnan alueen kehittymistä. Kuntien maankäytön tehtävänä on elinkeinojen edistäminen ja yhdyskuntarakenteen kokonaisvaltainen kehittäminen.

Maa- ja metsätalousalueilla ei tulisi laatia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, jotka rajoittavat normaalia elinkeinotoimintaa, jos niillä alueilla ei ole tarvetta ohjata rakentamista tai muuta maankäyttöä.

Kaavoitus ei ole soveltuva suojelukeino, koska siitä puuttuu korvausmekanismi maanomistajalle.

Puu on uusiutuva ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaalia. Kaavoituksella pitää luoda puurakentamiselle uusia mahdollisuuksia.

Monipaikkainen työ
Monipaikkainen työ tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja mahdollistaa monipuolista elinkeinotoimintaa.

Monipaikkaisuuden toteutumiseksi on tärkeää, että hyvät tietoliikenneyhteydet ja tieinfra ovat kunnossa. Lisäksi keskeistä on, että vapaa-ajan rakennusten muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi rakennukseksi tehdään sujuvaksi päätöksenteossa.

Lähiruoka ja kuntien kilpailutus
Kuntien julkisilla hankinnoilla on mahdollista tukea paikallista ja alueellista elinkeinotoimintaa.

Hankintaosaamista vahvistamalla voidaan hyödyntää paikallista ruuantuotantoa, kuljetuspalveluja ja muuta paikallista yritystoimintaa.

Hankintojen kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden saada kilpailutukseen mukaan myös pienet ja keskisuuret alueelliset yritykset.
Lähihankinnoilla varmistetaan myös huoltovarmuus ja ympäristönäkökulmat.

Energia
Kuntien energiapolitiikassa suositaan kotimaista uusiutuvaa bioenergiaa. Huoltovarmuuden, alueellisen työllisyyden ja ympäristön kannalta on tärkeää, että uusiutuva bioenergia tuotetaan lähellä.

Kunta voi edistää myös paikallista energiantuotantoa maa- ja metsätaloudessa, pienyrityksissä sekä omistamissaan kiinteistöissä.

Turvetuotanto saattaa olla paikallisesti kuntataloudessa merkittävä elinkeino sekä huoltovarma energian ja kaukolämmön lähde. Turvetuotannon vähentämisen tulee olla hallittua ja ottaa huomioon turpeen muille teollisuudelle ja maataloustuotannolle tärkeät käyttömuodot, kuten esimeriksi kasvuturve.

Kuntien metsäomaisuuden hoito ja käyttö
Kuntien omistamien metsien taloudellinen arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Metsillä on kunnille merkittävä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen rooli.

Luonnonvarojen kokonaisvaltaisen kestävyyden edistämiseksi jokaisessa kunnassa tulee olla metsien monikäytön huomioiva metsäsuunnitelma. Metsien monipuolinen käyttö on mahdollista sovittaa ja toteuttaa hyvällä suunnittelulla.

Hyvä metsänhoito on tehokas ilmastoteko ja käytettävissä pitää olla eri metsäkohteilla toimivat erilaiset metsän kasvatus menetelmät. Hyvällä metsänhoidolla voidaan tehostaa hiilensidontaa kustannustehokkaasti.

 

Lisätietoja:

Stefan Borgman, LUVA – Luonnonvarat ry puheenjohtaja, puh. 040 158 8815
Anne Laitinen
, LUVA – Luonnonvarat ry sihteeri, puh. 050 514 3711

LUVA – Luonnonvarat ry on luonnonvara-alalla toimivien asiantuntijoiden kattojärjestö. Luvan jäseniä ovat STTK:laiset
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry ja Metsäalan Yrittäjät ry sekä STTK:n yhteistyöorganisaatio Agrologien Liitto ry.
Luvan jäsenjärjestöissä on n. 10 000 jäsentä.

Takaisin