VALIKKO

Meton lehdistötiedote: Hallitusohjelman työelämäheikennykset syövät hyvinvointia ja kasvua

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) luottamusmiehet ovat Lahdessa koolla. Paikalla on yli 80 henkilöstön edustajaa eri puolilta Suomea, ja he edustavat suurinta osaa Suomessa eri työnantajilla työskentelevistä metsäasiantuntijoista. Myös metsäyrittäjät, metsäalan opiskelijat, sekä mm. riista-ala ja luonnonvara-alan toimistohenkilöstö ovat edustettuna kokouksessa.

Tilaisuudessa puhunut keskusjärjestö STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Ahtiainen kertoi ongelmista, joita hallitusohjelma on tuomassa neuvottelujärjestelmään:

– Hallitusohjelmassa tavoitellaan vientivetoisen työmarkkinamallin vahvistamista sitomalla palkantarkistusten enimmäistaso sovittelussa vientialojen palkankorotuksiin, sanoo edunvalvontajohtaja Ahtiainen, ja jatkaa;

–  Tällä puututaan ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja heikennetään edellytyksiä toimialakohtaisten työehtosopimusten kehittämiselle.

– STTK katsoo, että luottamusmiehen asemaa olisi vahvistettava. Luottamusmiehellä on keskeinen rooli esimerkiksi paikallisessa sopimisessa. Luottamusmiehen valintaoikeudesta, irtisanomissuojan parantamisesta ja tiedonsaantioikeuksista on säädettävä laissa tasapainoisemman neuvotteluaseman turvaamiseksi.

Metsäalan asiantuntijat ovat huolissaan hallitusohjelman työelämäheikennyksistä.

– Jatkossa vuoden mittaiselta määräaikaiselta työsopimukselta ei edellytetä erityistä perustetta, voidaan siis puhua vuoden mittaisesta koeajasta. Tämä iskisi erityisesti nuoriin, lisäisi riskiä työsopimusten ketjuttamiseen ja heikentäisi työssäkäyvien uskoa tulevaisuuteen. Perheen ja kodin perustajalle määräaikaiset työsuhteet ovat erittäin haastavia myös taloudellisesti, muistuttaa METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman.

– Metsäasiantuntijat ovat käyttäneet säännöllisesti vuorotteluvapaata, mikä auttaa jaksamaan vaativassa asiantuntijatyössä. En näe vuorotteluvapaan poistosta saatavaa hyötyä, kun samalla tavoitteena ovat entistä pidemmät työurat.

Meto ei voi hyväksyä työelämää, työttömyysturvaa, neuvottelujärjestelmää ja työuran aikaista oppimista kohtaan esitettyjä heikennyksiä, toteaa Borgman.

 

Lisätietoja:

Stefan Borgman, puheenjohtaja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
stefan.borgman@luva.fi, puh. 040 158 8815

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 128-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsän- ja luonnonhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, johtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, opettajina, muissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin