VALIKKO

Stora Enso tekee huipputulosta – mutta aikoo vähentää metsäasiantuntijoita

TIEDOTE 15.8.2017 Julkaisuvapaa (Pressmeddelande nedan) (Press Release under)

Kovaa peliä henkilöstön jaksamisella:

METSÄYHTIÖ STORA ENSO TEKEE HUIPPUTULOSTA – MUTTA AIKOO VÄHENTÄÄ METSÄASIANTUNTIJOITA

Stora Enso teki viime tilikaudella puhdasta tulosta yli 400 miljoonaa euroa. Yritys ilmoitti aloittavansa 50 miljoonan euron säästöohjelman, joka toteutetaan ”vuosittaisia kustannuksia säästämällä” vuoteen 2018 mennessä. Stora Enso Metsä aloitti YT-prosessin 14. elokuuta tavoitteenaan vähentää enintään 30 henkilöä. Jo nyt metsäasiantuntijat tekevät ylityötä yrityksen biotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi.

  • Metsäasiantuntijat ovat tunnetusti sitoutuneita yritykseensä. Stora Enson ilmoittamat YT:t ovat isku vasten kasvoja uuden neuvottelukierroksen kynnyksellä, sanoo Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand

Nystrandin mukaan metsäasiantuntijoille asetetut tulostavoitteet ovat moninkertaistuneet vuosien varrella, eikä kaikkea tehostamista voida selittää digitalisaatiolla.

  • Metsäasiantuntijat haluavat tehdä työnsä hyvin ja palvella metsäasiakkaita, mutta heille asetetut tavoitteet ovat olleet jo pitkään ylimitoitettuja. Selvitystemme mukaan metsäasiantuntijat tekevät jo nyt paljon ylipitkiä työpäiviä. Tämän lisäksi viime helmikuussa kilpailukykysopimuksen myötä metsäasiantuntijat antoivat 24 tuntia lisää ajastaan työnantajalleen. Aiempien YT:prosessien myötä on jo karsittu eläkeputkeen lähtijät. Nyt riittää, toteaa Nystrand.

Stora Enso kertoo vastuullisuusraportissaan (Sustainability Report 2016) tavoitteekseen ”motivoituneen, terveen ja kykenevän työvoiman”. Metsäasiantuntijoiden jatkuvasti ylimitoitetut tavoitteet ja niiden vaatimat ylipitkät työpäivät ilman korvauksia sotivat Meton mielestä yhtiön oman vastuullisuusraportin henkeä vastaan.

  • Vuosikertomuksen mukaan työntekijöitä halutaan arvostaa ja kohdella reilusti. Nousevat biotalouden puunhankintatavoitteet ja kasvavat laatuvaateet aiotaan kuitenkin sysätä entistäkin pienemmän metsäasiantuntijajoukon harteille. Käytännössä Stora Enson käynnistämä prosessi on mahdoton yhtälö, joka viittaa siihen, että yhtiö unohtaa omat vastuullisuusarvonsa, toteaa Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh. 040 – 7615 176

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.


PRESSMEDDELANDE 15.8.2017

Hårt spel med personalens välbefinnande:

SKOGSBOLAGET STORA ENSO GÖR TOPPRESULTAT – MEN PLANERAR ATT MINSKA PÅ SKOGSEXPERTERNA

 

Stora Enso gjorde senaste bokslutsperiod en vinst på över 400 miljoner euro. Företaget har nu meddelat om att starta ett 50 miljoner euro stort sparprogram, som verkställs ”genom att spara de årsvisa kostnaderna” före år 2018. Stora Enso Skog startade samarbetsprocessen den 14 augusti med målet att ytterligare minska personalresurserna med högst 30 personer. Redan nu gör skogsexperterna överlånga arbetsdagar för att uppnå de bioekonomiska målsättningarna som bolaget har satt upp. 

  • Skogsexperterna är kända för att vara lojala med sitt bolag. Stora Ensos meddelande om samarbetsprocessen är ett slag i ansiktet just i den stund då avtalsförhandlingarna skall starta, säger skogsexperterna Metos ordförande Håkan Nystrand

Enligt Nystrand har skogsexperternas resultatmål mångdubblats genom åren och hela produktivitetsökningen kan verkligen inte sättas på digitaliseringens konto.

  • Skogsexperterna vill göra sitt jobb väl och betjäna sina skogskunder, men de resultatmål som satts upp har länge varit överdimensionerade. Enligt våra egna utredningar gör skogsexperterna redan nu överlånga arbetsdagar i stor omfattning. Därtill gav skogsexperterna i februari bort 24 timmar av sin tid till arbetsgivaren i och med konkurrenskraftsavtalet. De tidigare samarbetsprocesserna har redan gallrat bort de skogsexperter som haft möjligheter till pensionsarrangemang. Nu räcker det, konstaterar Nystrand.

Stora Enso berättar i sin egen hållbarhetsrapport (Sustainability Report 2016) som målsättning en ”motiverad, frisk och kompetent arbetskraft”. Skogsexperternas kontinuerligt överdimensionerade resultatmål har lett till överlånga arbetsdagar utan ersättningar. Det här går helt emot bolagets egna mål och anda i hållbarhetsrapporten.

  • Enligt årsberättelsen vill man att personalen uppskattas och behandlas rättvist. De stigande virkesanskaffningsmålen inom bioekonomin och kvalitetskraven tänker man ändå nu kasta i famnen på en minskad grupp skogsexperter. I praktiken är den process Stora Enso startat en omöjlig ekvation, som tyder på att bolaget glömmer sina egna hållbarhetsvärden, konstaterar Metos ordförande Håkan Nystrand.

 

Tilläggsuppgifter:

ordförande Håkan Nystrand, tel +358 40 7615 176

 

METO – Skogsbranschens Experter rf är intressebevakare för experter inom skogs- och naturresurserna. De ca 7 000 medlemmarna arbetar inom naturresurserna som planerare, förmän, operativa ledare, i uppgifter inom virkesköp och -drivning, skogsvård, verksamhetsledare, kanslipersonal, rådgivare, naturvård, som lärare och experter samt i andra ledaruppgifter och som självständiga företagare.


PRESS RELEASE 15 August 2017

High stakes with personnel’s coping at work:

FORESTRY COMPANY STORA ENSO ACHIEVES RECORD RESULTS—STILL PLANS TO DECRESE THE NUMBER OF FORESTRY EXPERTS

 

During the last financial period, Stora Enso turned in more than EUR 400 million of pure profit. The company announced that it will start a EUR 50 million savings scheme that will be realised “by cutting annual costs” by 2018. Stora Enso Metsä started the co-operation negotiation process on 14 August with a maximum personnel reduction objective of 30 people. Forestry experts are already working overtime to achieve the company’s bio economy goals. 

  • “Forestry experts are known for their commitment to their company. The co-operation negotiations announced by Stora Enso were a slap in the face right before the start of a new round of negotiations,” says Håkan Nystrand, President of METO–Forestry Experts’ Association.

According to Nystrand, the profit targets set for forestry experts have multiplied over the years, and not all work has become more efficient by digitalisation to this extent.

  • “Forestry experts want to do their jobs well and serve forestry customers, but the targets and objectives set for them have been excessive for too long. According to our reports, forestry experts’ working days already often extend beyond normal working hours. In addition to this, the Competitiveness Pact that came into effect last February meant that forestry experts granted 24 more hours of their time to their employers. Previous co-operation negotiations have already marked the retirement of those qualified for it. This is enough,” says Nystrand.

Stora Enso states in its Sustainability Report 2016 that one of its goals is “to have a workforce that is motivated, healthy and capable”. Meto feels that excessive targets and objectives continuously set for forestry experts and the overlong working days required to meet these targets without any compensation are contrary to the spirit of the company’s own Sustainability Report.

  • “According to the annual report, Stora Enso wants to respect its employees and treat them fairly. However, the plan is to dump the increasing timber acquisition targets and growing quality criteria of the bio economy on the decreasing number of forestry experts. In practice, the process started by Stora Enso is an impossible equation that signals that the company is forgetting its own values of sustainability and responsibility,” says Håkan Nystrand, President of METO–Forestry Experts’ Association.

 

For additional information, please contact:

President of METO Håkan Nystrand, tel. +358407615176

 

METO – Forestry Experts’ Association is an organisation for safeguarding the interests of forestry and natural resources experts. The association has approximately 7,000 members who work in natural resource industries as planners, designers, supervisors, foremen, in timber acquisition and harvesting, in forestry, as executive directors, office managers, advisers, in jobs related to nature management, as teachers and as experts, in other managerial duties and as independent entrepreneurs.

 

Takaisin