VALIKKO

Työlainsäädännön joustot ja toimenpiteet ihmisten toimeentulon ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi

Työlainsäädännön joustot koskevat vain lomautuksia

 • Korona ei muodosta tässä vaiheessa yt:ssä perustetta irtisanomiseksi vaan vain lomauttamiseksi.
 • Työnantajat ovat esittäneet lakipaketista vielä lyhyempiä aikoja. Pysytään lakitasossa (uusi lakipaketti), ja jos halutaan perustellusta syystä nopeampia aikoja, niin Metoon yhteys ja tapauskohtainen tarkastelu.

Tässä hallituspuolueiden neuvottelun tulos. Ministeriöt aloittavat välittömästi lainsäädännön valmistelutyöt nopeutetussa aikataulussa.

Toimenpiteet ihmisten toimeentulon ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi

Ensi vaiheen toimenpiteet kohdistetaan suoraan ihmisiin ja yrityksiin ja toimet ovat määräaikaisia 3 kk. Ehdotettua väliaikaista työlainsäädäntöä sovelletaan koko työmarkkinakentässä. Välineinä käytetään työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä.

Järjestöjen esitysten pohjalta toteutettavat toimet

 Sosiaalivakuutusmaksut ja EMU-puskuri 

 1. Yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäinen alennus 2,6 prosenttiyksikköä työmarkkinajärjestöjen esityksen mukaisesti (EMU-puskuri). Tilapäinen alennus toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020 ja se on voimassa 31.12.2020 saakka.

Yksityisen sektorin työnantajille tämä tarkoittaa 910 miljoonan euron kevennystä, jos voimaantulo on 1.6.2020. Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän emu-puskuria, joka on tällä hetkellä noin 7 miljardia euroa. Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022-2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaan.

 1. TyEL-maksun lykkäys 3 kuukaudella työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla
  • Vastaavat muutokset koskevat myös YEL-, MyEL- ja MEL-maksuja.
 1. TyEL takaisinlainauksen helpottaminen työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla.
  • Valtio sitoutuu 80 % takaukseen
 1. Työeläkeyhtiöiden asiakashyvityksistä pidättäytyminen työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla


Työlainsäädännön joustot

 1. Lyhennetään yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään.
  • Valmistelu: TEM
 1. Laajennetaan lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.
  • Valmistelu: TEM
 1. Lyhennetään työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa 5 päivään.
  • Valmistelu: TEM
 1. Täsmennetään mahdollisuutta lomauttaa ennen yt-neuvottelujen päättymistä työmarkkinajärjestöjen toteamalla tavalla.
  • Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa YTL 60 §:ssä säädetyn poikkeustilanteen. Arvio tehdään tapauskohtaisesti. Kun perusteita poiketa yt-velvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut.
 1. Sallitaan koeaikapurku myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Samalla säädetään, että koeaikapurussa ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä.
  • Valmistelu: TEM
 1. Takaisinottovelvollisuus pidennetään 9 kk:een, jos työntekijä on irtisanottu koronatilanteen vuoksi toteutettujen määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana.
  • Valmistelu: TEM

Lomautetuksi tai työttömäksi joutuvien toimeentulo

 1. Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Täsmennetään työttömyysturvalainsäädäntöä siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.
  • Valmistelu: STM
  • Omavastuupäivien poisto rahoitetaan valtion varoista.
 1. Työssäoloehtoa lyhennetään seuraavasti: jos työssäoloehto ei muutoin täyty, työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020.
  • Valmistelu: STM
 1. Sujuvoitetaan työttömyysetuuden maksatusta
  • Joko otetaan käyttöön ryhmälomautusilmoitus siten, että ilmoituksessa mainittujen työntekijöiden katsottaisiin rekisteröityneen työttömäksi työnhakijaksi tai mahdollistetaan määräajaksi menettely, jossa TE-toimisto ei anna ylipäätään työvoimapoliittista lausuntoa lomautetuille, vaan he voivat suoraan hakea työttömyysetuutta etuuden maksajalta. Valmistelusssa arvioidaan TE-toimistojen ja etuuden maksajien kantokykyä sekä prosessin nopeutumista etuuden saajalle.
  • Lisäksi STM ja TEM valmistelevat pikaisesti etuuksien maksamista sujuvoittavat muut muutokset sääntelyyn.
  • Valmistelu: TEM ja STM
 1. Valtio varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa erikseen sovittavien periaatteiden mukaan.
  • Valmistelu: STM

 

Takaisin