VALIKKO

Etätyö ja hyvät käytännöt

Koronaepidemia siirsi monet nopealla aikataululla etätöihin. Kesän jälkeen työpaikoilla tehdään päätöksiä etätöiden jatkosta. Etätyö voi olla epäsäännöistä, säännöllistä tai liikkuvaa. Siksi on hyvä käydä läpi etätöiden järjestelyyn liittyvät käytännöt, päivittää niitä ja luoda etätyöskentelylle entistä parempi työskentely-ympäristö.

Etätyöstä on aina hyvä sopia työnantajan kanssa kirjallisesti, ja varsinkin kun se on pitkäaikaista. Huomioikaa mm. työnohjaus, laitteet ja atk-yhteydet, työturvallisuus, työterveyshuolto ja vakuutukset. Mikäli työehtosopimuksessa ei ole erillistä mainintaa työhuonekorvauksesta, työntekijä voi tehdä verotuksessa työhuonevähennyksen. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta >> työhuonevähennys.

Etätyöstä sovittaessa on hyvä määritellä

 • Etätyöpaikat ja tehtävät ja niihin liittyvät mahdolliset rajoitukset esim. tietoturvan vuoksi
 • Etätyöpäivien ilmoittamismenettely
 • Etätyön aloittaminen ja päättäminen
 • Sairauspoissaolojen ilmoittamismenettely
 • Milloin etätyötä ei voida tehdä
 • Tavoitettavuus
 • Raportointivelvoite
 • Vasteaika yhteydenottoihin
 • Työajan seuranta
 • Työvälineet, hankinta ja ylläpito
 • Työterveys ja -turvallisuusasiat, ergonomia
 • Tietosuoja
 • Kustannusten korvaaminen.

Etätyösopimus/Malli (pdf)

Etätyön hyviä käytäntöjä

Tärkeä edellytys etätyöskentelylle on hyvä vuorovaikutus työyhteisön sisällä. Selkeät tavoitteet, seurantajärjestelmät, palautteet ja palkitseminen tehostavat työyhteisön toimintaa.

Työn kuormittumista seurataan ja hyvinvointia tuetaan. Mahdollisuus koulutukseen ja oman osaamisen kehittämiseen tulee olla mahdollista myös etätyötä tekevälle.

Vinkkejä etätyön johtamiseen

 • Työtehtävien sisällön tunteminen
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Vuorovaikutus, kokemusten jakaminen, alaisten tunteminen
 • Vastuuttaminen, osallistaminen, seuranta
 • Vuorovaikutus
 • Kanavien tarjoaminen ja tiedonkulusta huolehtiminen
 • Kasvokkain tapaamisten järjestäminen ja vastavuoroisuus
 • Edellytysten luominen
 • Etätyöpolitiikan ja sääntöjen luominen, prosessien muovaaminen
 • Tietoturvallisuuden, työtilan ja välineiden sopivuuden varmistaminen
 • Suorituksen johtaminen
 • Tavoitteiden asettaminen, seurantajärjestelmien luominen, palautteen antamainen, palkitseminen, valmentaminen
 • Tehtävien jakaminen
 • Kuormittumisen seuranta ja hyvinvoinnin tuki
 • Yhteisöllisyyden vahvistaminen, arjen tuki, aito kiinnostus, motivointi, kannustus.

Henkilökohtaista johtajuutta tarvitaan myös etätyön tekijältä

 • Kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • Tehtävien, työvälineiden käytön ja ajan hallintaan liittyviä taitoja
 • Oma-aloitteisuutta ja aktiivista yhteydenpitoa esimieheen, työyhteisöön ja muihin työn kannalta merkityksellisiin toimijoihin.

Lue lisää etätöistä >> tästä.