VALIKKO
Metsäasiantuntijat – jatkuvan osaamisen edelläkävijät

Metsäasiantuntijat – jatkuvan osaamisen edelläkävijät

Keskustelu metsien kestävästä hoidosta, raaka-aineen riittävyydestä ja uhanalaisten lajien häviämisestä käy kuumana. Ilmastoasiat ahdistavat ja suomalaisten harteita painaa koko maapallon pelastamisen taakka.

Valtaosa meistä haluaa pienentää hiilijalanjälkeään, mutta monelle omien käytäntöjen muuttaminen on vaikeaa. Etsitään mieluummin nopeita ratkaisuja ostamalla itsemme irti ilmastoahdistuksesta tai etsitään muita syyllisiä.  Metsän suuntaan on helppo huutaa ja heimolaisia löytyy helposti sosiaalisessa mediassa.

Kiireessä unohtuu vaan se tosiasia, että metsillään Suomi nostettiin hyvinvointivaltioksi. Ja metsillään Suomi elää nykyisinkin, sillä suurin vientialamme on edelleen metsäteollisuus monipuolistuvine tuotteineen. Suomi on Euroopan metsäisin maa yli 70 prosentin metsäpinta-alallaan ja vaalimamme ”vihreän kullan aarre” kasvaa enemmän kuin koskaan.

Metsiä on hoidettu metsäammattilaisten toimesta monet arvot mielessä, eikä vain metsäkasvua maksimoiden. Metsänhoidon moninaisuus on nykyisin täyttä totta huomioiden niin luonnon kasvupaikan vaateet, luonnonhoidon ajankohdan, kuin metsänomistajankin toiveet. Virkistyskäyttö, suojelu ja riistanhoito edellä mennään monissa metsissä. Lahopuita säästetään ja lajistoa suojellaan niin, että metsämme ovat monipuoliset ja moninaiset jatkossakin. Voidaan puhua jatkuvan osaamisen kehittämisestä ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä, joka on toiminut hyvin jo yli viisikymmentä vuotta.

Nyt jotkut järjestöt haluavat omistusmuotoon perustuen rajoittaa kaikkien työkalupakissa olevien menetelmien käyttöä. On myös väläytelty kiertoaikojen pidentämisestä. Kaikki alan asiantuntijat tietävät, että näillä päätöksillä on hintansa ja herääkin kysymys, kuka ottaa vastuun näiden seurauksista. On helppo olla äänessä ja vaatia, mutta vastuun kantaminen onkin eri asia.

Me metsäasiantuntijat olemme vastuullisesti hoitaneet metsiämme pitkään ja haluamme hoitaa jatkossakin Suomen metsiä parhaalla mahdollisella tavalla. Kestävää metsätaloutta tehdään Suomessa päivittäin, niin että meillä kaikilla on hyvä olla.

————————————————————————————————————–

Skogsexperterna – föregångare för kontinuerligt lärande

Diskussionen går het gällande skogarnas uthålliga skötsel, skogsråvarans mängd och hotet mot rödlistade arter. Klimatångesten väcker oro och finländarnas axlar tyngs med bördan att rädda hela jordklotet.

Den stora majoriteten av oss vill minska sitt koldioxidavtryck, men för många är det svårt att ändra på sina egna vanor. Man söker hellre snabba lösningar genom att köpa sig fri från sin klimatångest eller söker fram andra skyldiga. Skogen är lätt att anklaga och likasinnade hittar man enkelt på sociala medier.

I brådskan glömmer man oftast det faktum att Finland tack vare sina skogar är en välfärdsstat. Finland lever ännu av sina skogar och av exportbranscherna är skogsindustrin med sina mångsidiga produkter störst av alla. Finland är det skogrikaste landet i Europa och av Finlands landyta täcks över 70 % av skog och ”vårt gröna guld” växer mera än någonsin.

Inriktningen av skogsvården har inte enbart varit att maximera tillväxten utan också att ta andra faktorer i beaktande. Skogsvårdens mångfald är nuförtiden att beakta växtplatsens krav, naturvårdens tidpunkt och också skogsägarens önskemål. Rekreation, skydd av skogar och viltvård är idag en naturlig del vid planeringen av åtgärder i skogen. Död ved sparas och arter skyddas så att våra skogar är mångsidiga och mångfaldiga även i framtiden.  Man kan kalla detta en utveckling av kontinuerligt lärande och hållbar användning av naturresurserna, som har fungerat bra redan i över femtio år.

Nu vill några organisationer utgående från ägarförhållandet begränsa användningen av alla de metoder som finns i verktygslådan. Man har också kastat fram tankar på att förlänga beståndens omloppstider. Alla experter vet att dessa åtgärder har en prislapp och tankarna väcks om vem som skall stå för dessa följder. Det är lätt att vara högljudd och kräva, men ansvarstagandet är sedan en annan sak.

Vi skogsbranschens experter har ansvarsfullt skött våra skogar länge och vill också i fortsättningen sköta Finlands skogar på bästa möjliga sätt. Hållbart skogsbruk görs dagligen i Finland, så att vi alla har det bra att vara.

 

Stefan Borgman
puheenjohtaja/ordförande
stefan.borgman@luva.fi
Puh./Tel. +358 401588815
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Mikonkatu 8 A, 5. krs. 00100 Helsinki
www.luva.fi/metsaasiantuntijat/

Takaisin