VALIKKO

Valtio

7.3.2021

Valtion uusi virka- ja työehtosopimus

Uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022-29.2.2024

Palkkaratkaisusta sovittiin vain vuoden 2022 osalta. Vuoden 2023 palkkaratkaisusta neuvotellaan 21.12.2022 mennessä. Jos näissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, sopimuksen osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 28.2.2023.

Palkankorotukset 1.6.2022

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 %. Euromääräisiä lisiä ja henkilöstön edustajien palkkiota korotetaan myös 2,0 %. Lisäksi sovittiin eräistä kustannusvaikutteisista muutoksista palvelussuhteen ehtoihin, joiden kustannusvaikutus on 0,05 % edellä mainittujen korotusten lisäksi.

Perhevapaauudistus

Valtion yleiseen virka- ja työehtosopimukseen sekä vuosilomasopimukseen tehtiin 1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen edellyttämät lukuisat muutokset. Perhevapaauudistuksen liittyen sovittiin perhevapaiden palkallisuuden muutoksesta siten, että ei-synnyttävän vanhemman palkallisten arkipäivien määrä pitenee nykyisestä kuudesta arkipäivästä 18 arkipäivään. Synnyttävän vanhemman sekä adoptiovanhempien palkallisten päivien määrä pysyi ennallaan.

Työaikasopimukseen tehdyt muutokset

Valtion työaikasopimusta uudistettiin siten, että ilta- ja yötyökorvaukset maksetaan samoin edellytyksin virka- ja työsuhteisille. Tämä muutos parantaa työsuhteisten asemaa nykyisestä, sillä tähän saakka työsuhteisille on maksettu ilta- ja yötyökorvausta vain, jos he ovat säännöllisesti työskennelleet ilta- ja yötyökorvauksiin oikeuttavina aikoina.

Työajan pidennyksen poistumista korvaavien vuosittaisten järjestelyjen osalta (työnantajan mahdollisuus teettää lisätyötä) sovittiin joustosta siten, että virasto- ja viikkotyössä kaikkien työpäivien ei tarvitse olla 8 tunnin 30 minuutin mittaisia, vaan ne voivat olla eri pituisia siten, että pidennetty 42 tunnin 30 minuutin viikkotyöaika kuitenkin täyttyy kyseisellä kalenteriviikolla.

Jaksotyössä työnantaja saa teettää työaikapankkiin kalenterivuodessa enintään 14 työtuntia. Jatkossa työnantaja ei voi teettää tätä kerralla, vaan ylitys voi olla enintään 7 tuntia yksittäisessä kolmen viikon ajanjaksossa.

Virkamiesten jaksotyön lisä- ja ylityökorvausten määräytymiseen keskeytyneessä jaksossa tehtiin merkittävä parannus. Jatkossa keskeytyksen johtuessa virkamiehen sairaudesta, joka ei ole ollut tiedossa ennen työjakson alkua (yllättävä keskeytys), ei lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa sovelleta suhteellisten työtuntinormien taulukoita tämän kolmen viikon jakson ajalta. Keskeytyksen ajalta otetaan tällöin huomioon lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa työssäoloajan veroiseksi ajaksi vahvistetun työvuoroluettelon mukainen aika. Sopimusmääräyksen muutos tulee voimaan 31.10.2022 alkavan kolmen viikon jakson alusta lukien. Muilta osin sopimusmääräys säilyi ennallaan.

Sopimuskauden ajaksi perustetussa työaikatyöryhmässä tarkastellaan valtion työaikasopimuksen työajaksi luettavan ajan määritelmää, soveltamisohjetta ja näiden suhdetta muuttuneeseen työaikalainsäädäntöön ottaen huomioon erityisesti paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn sekä uudistuvan työelämän tarpeet. Työryhmässä selvitetään lisäksi kenttätyömääräysten tarpeellisuutta.

Muutokset matkakustannusten korvaamiseen

Matkakustannusten korvaamista koskevaa sopimusta muutettiin siten, että virkamatkan voi aloittaa ja/tai päättää myös muualle kuin virka- tai työpaikalle tai asunnolle. Tällöin virkamatkasta korvataan tosiasialliset kulut, kuitenkin enintään määrä, joka tulisi korvattavaksi virkamatkan alkamisesta ja/tai päättymisestä virka- tai työpaikalta tai asianomaisen asunnolta.

Pysäköintimaksu laajennettiin koskemaan meriliikenteen satamia. Yömatkarahan termi muutettiin yöpymiskorvaukseksi ja sopimukseen lisättiin soveltamisohje asiaa koskien.

Vuosiloman vaihtaminen rahaksi

Vuosilomien osalta sovittiin sopimuskauden kestävästä kokeilusta, jossa virasto ja virkamies tai työntekijä voivat sopia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun vuosiloman vaihtamisesta rahaksi. Sopia voidaan enintään 5 vuosilomapäivän vaihtamisesta 25 vuosilomapäivää ylittävästä vuosilomakertymästä kultakin lomanmääräytymisvuodelta erikseen.

Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja korvaus maksetaan viimeistään sopimuksen allekirjoittamista seuraavan kalenterikuukauden tavanomaisena palkanmaksupäivänä.

Vaihtaminen on mahdollista 1.4.2021-31.3.2022 lomanmääräytymisvuodelta ansaituista vuosilomista alkaen. Vaihtaminen on mahdollista vain tämän sopimuskauden ajan.

Muut muutokset

Muuttorahaa korotettiin noin 11 %:lla. Edellisen kerran muuttorahaa oli korotettu vuonna 2012.

Henkilöstön edustajien asemaa parannettiin liikkeenluovutustilanteissa siten, että pääluottamusmiehen, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema jatkuu liikkeenluovutustilanteissa sellaisenaan, jos luovutettu liike tai sen osa säilyttää itsenäisyytensä.

Sopimuksiin tehtiin lisäksi teknisiä muutoksia.

Työryhmät

Sopimuskaudelle sovittiin lisäksi useita työryhmiä, joita ovat mm. matkatyöryhmä, palkkausjärjestelmien kehittämisryhmä sekä muuttuva työelämä ja työhyvinvointi -työryhmä.

Lisätietoja: Ilpo Puputti, järjestöpäällikkö, ilpo.puputti@metsaasiantuntijat.fi, puh. +358 400 620 769


28.2.2022

Valtion neuvotteluissa syntyi neuvottelutulos

Valtion työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa on syntynyt tänään maanantaina 28.2. neuvottelutulos.  Valtion neuvotteluja kävivät Valtion työmarkkinalaitos sekä valtion pääsopijajärjestöt Ammattiliitto Pro, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Neuvottelutulos menee nyt osapuolten hallintojen käsiteltäväksi.  Tiedotamme asiasta lisää hallintojen kokousten jälkeen.