VALIKKO
Muutoksen vuosi

Muutoksen vuosi

Tällä hetkellä mennään kovaa vauhtia kohti Meton edustajistokauden puolimatkan krouvia. Huhtikuussa pidetyssä edustajiston kevätkokouksessa sekä tämän kevään aikana pidetyissä yhdistysten vuosikokouksissa on keskusteltu vilkkaasti metsäalan nykytilanteesta sekä tulevista haasteista.

Suurimmat muutokset Meton tämänvuotisessa toiminnassa ovat henkilöstövaihdokset sekä voimaan tulleet uudet yrityskohtaiset työehtosopimukset. Henkilöstövaihdosten yhteydessä varmistamme parhaan palvelun jäsenillemme uudistamalla samalla edunvalvonnan ja neuvottelutoiminnan rakennetta. Tällä vastaamme työelämän ja metsäalan muuttuviin haasteisiin. Meneillään on myös Meto 2030-hanke, jossa kehitetään liiton rahoitus- ja kustannusrakennetta.

Edustajiston kokouksessa käsiteltiin mm. nuorten ja opiskelijoiden kiinnostusta Meton toimintaan ja, vaikka edellisestä uudistuksesta ei olekaan vielä pitkä aika, niin tässäkin asiassa päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin. Tulokset jäsenille suunnatusta kyselystä koskien taskukalenterin ja lehden tarpeellisuutta, sekä niihin liittyvä kustannusselvitys käsiteltiin edustajiston ja hallituksen seminaarissa ja lopputuloksena on, että molemmat tulevat jäsenille myös jatkossa.

Kiihtyvä kilpailu metsän raaka-aineista ja työelämän epävarmuus heijastuvat kaikkien metsäalan työikäisten hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Meton työehtosopimusten kautta luotu turva on tärkeä kaikille, mutta erityisesti se suojaa nuoria työntekijöitä työelämän alkumetreillä. Mainittakoon tässä yhteydessä, että melkein kaikissa Meton työehtosopimuksissa on sovittu mm. harjoittelijoiden palkoista.

Yrityskohtaisissa työehtosopimuksissa näkyvät paikallisesti sovitut erityispiirteet, mutta aina on muistettava, että mikään asia ei ole ollut itsestäänselvyys. Tästäkin asiasta on käyty rakentavia keskusteluja kevään kokouksissa. Tosiasia on, että työlainsäädäntö määrittelee vain osan työsuhteen ehdoista. Se määrittelee oikeudet, mutta mm. rahat tulevat työehtosopimuksen kautta. Työehtosopimuksen puuttuminen ja paikallinen sopiminen tarkoittavat käytännössä työnantajien saneluvallan lisääntymistä. Tällaisina aikoina yritysten olisi suotavaa kantaa vastuu jokaisesta työntekijästään, koska arkirealismia on, että töissä käydään toimeentulon vuoksi.


Förändringens år

I snabb takt närmar vi oss halvvägs i Metos representantsskapsperiod. På representantskapets vårmöte i april och på föreningarnas årsmöten under våren har det förts livliga diskussioner angående nuläget och de framtida utmaningarna inom skogsbranschen.

De största förändringarna i Metos verksamhet i år är personalförändringarna och de nya företagsvisa kollektivavtalen som trätt i kraft. I samband med personalförändringarna säkerställer vi den bästa servicen för våra medlemmar genom att samtidigt förnya strukturen för vår intressebevakning och förhandlingsverksamhet. På det här sättet svarar vi på de föränderliga utmaningarna i arbetslivet och skogsbranschen. Projektet Meto 2030 pågår också, vilket kommer att utveckla förbundets finansierings- och kostnadsstruktur.

På representantskapets möte diskuterades bland annat ungdomars och studerandes intresse för Metos verksamhet, och fastän det inte är lång tid sedan den förra reformen beslöt man att vidta åtgärder också i denna fråga. Resultaten av medlemsenkäten om behovet av fickkalendern och tidningen samt kostnadsutredningen i anslutning till den diskuterades vid representantskapets och styrelsens seminarium. Slutresultatet är att båda blir kvar som medlemsförmån även i fortsättningen.

Den ökande konkurrensen om skogsråvaror, samt osäkerheten i arbetslivet påverkar skogsbranschens alla anställdas välbefinnande och ork i arbetet. Den trygghet som skapas genom Metos kollektivavtal är viktig för alla, men den skyddar särskilt unga arbetstagare i början av karriären. I detta sammanhang kan nämnas att det i nästan alla Metos kollektivavtal har avtalats om bland annat praktikanternas löner.

I de företagsspecifika kollektivavtalen syns de lokala förhandlingarnas särdrag, men man bör alltid komma ihåg att ingenting har kommit automatiskt. Även detta har i konstruktiv anda diskuterats på vårens möten. Faktum är att arbetslagstiftningen endast bestämmer en del av anställningsvillkoren. Den definierar rättigheterna, men bland annat pengarna kommer via kollektivavtalet. I praktiken innebär lokala förhandlingar utan kollektivavtal en stärkning av arbetsgivarnas direktionsrätt. I tider som dessa skulle det vara önskvärt för företag att ta ansvar för alla sina anställda, eftersom vardagsrealismen är att man går till arbetet för att kunna försörja sig.

Stefan Borgman
puheenjohtaja/ordförande
stefan.borgman@luva.fi
Puh./Tel. +358 401588815
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Mikonkatu 8 A, 5. krs. 00100 Helsinki
www.luva.fi/metsaasiantuntijat/

 

 

Takaisin